Olusia
Tak grusno segodnia..odnako xorosho kogda nikto ne prijezhiajet naweshiat,a to kagda ujezhiajut tak pusta stanowitsa..